Tazminat Hesabı- Babanın payı anneye verilmeli

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/15677
K. 2019/7635
T. 17.6.2019

DAVA : Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından yasal süresi içerisinden temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü;

KARAR : Davacılar vekili dava dilekçesinde, davacıların desteği müteveffa …’ün içinde bulunduğu, davalıya ZMMS poliçesi ile sigortalı araç ile … plakalı çekici, … plakalı yarı römorkun karıştığı trafik kazasında vefat ettiğini desteğin kusurunun bulunmadığını, davanın kabulüyle fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla davacı … için 10.000,00 TL, davacı … için 2.500,00 TL ve davacı … için 2.500,00 TL destekten yoksun kalma maddi tazminatın 19/08/2014 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini davacı … için 167.038,37 TL, davacı … için 47.156,80 TL, davacı … için 53.804,83 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı …Ş. vekili, aracın davalı şirket tarafından ZMMS poliçes ile sigortalı olduğunu, poliçe limitinin şahıs başına bedeni zararlarda 268.000,00 TL olduğunu, destek …’ün araç sahibi, sürücü ve aynı zamanda sigortalı olması sebebiyle talep edilen tazminatın poliçe teminatı içerisinde kalmadığını, gerçek zararın uzman bilirkişiler tarafından belirlenmesi gerektiğini, ayrıca kusur tespitinin de Trafik İhtisas Dairesi’nce yapılması gerektiğini ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile, davacı … için 167.038,37 TL maddi tazminatın, davacı … için 47.156,80 TL maddi tazminatın, Davacı … için 53.804,83 TL maddi tazminatın 19/08/2014 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı …Ş vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bend dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu/olacağı yardımın miktarı doğru şekilde belirlenmelidir.
Dairemizce kabul görmüş pay esasına göre; çocuksuz durumda destek, desteğin gelirini eşi ile ortak paylaşacağı varsayımına dayalı olarak, gelirden desteğin %50 ve eşin %50 pay alacağı kabul edilmektedir. Çocukların eş ile birlikte destek payı alacağı durumda ise destek gelirden eşi ile birlikte 2’şer pay alırken çocuklara birer pay verileceği, yine eş, çocuklar ile ana babanın pay alacağı durumlarda desteğe 2 pay, eşe 2 pay, çocukların her birine 1’er pay, ana ve babaya 1’er pay ayrılarak böylece gelirin tamamının dağıtılacağı esasına dayalıdır. Çocukların sayısı arttıkça hem desteğe ayrılan pay, hem de eş ve çocuklar ile ana ve babaya ayrılacak paylar düşecektir. Çocukların destekten çıkması ile birlikte destekten çıkan çocuğun payları destek, eş ve diğer çocuklara dağıtılacak, anne ve babaya verilmeyecektir. Böylece geriye kalan eş ve çocukların payları ile desteğin payı artacaktır. Bu pay esası Türk aile sistemine çok uygun düşmektedir. Çünkü Türk aile sisteminde desteğin geliri aile bireyleri tarafından birlikte paylaşılmakta, aile bireyleri arttıkça gelirden alınacak pay düşmekte, aile bireyi azaldıkça da gelirden alınacak pay yükselecektir. Ana ve babadan birinin destekten çıkması ile payı diğerine aktarılacak, ana ve baba ile çocukların tamamının destekten çıkması durumunda ise yine çocuksuz eş gibi desteğe 2 pay, eşe 2 pay esasına göre %50 pay desteğe, %50 pay eşe verilerek varsayımsal olarak gelir paylaştırılarak tazminat bu ilkelere göre hesaplanmalıdır.
Somut olayda, murisin 20/10/2014 tarihli kolluk tutanağında murisin anne ve babasıyla birlikte yaşadığı ve hayatta oldukları anlaşıldıkları, hükme esas alınan aktüer raporda, dava dışı Anne ve Babaya pay ayrılmadığı anlaşılmaktadır. Dairemizce yukarıda belirtilen pay esasına göre somut olayda desteğin anne ve babasına pay ayrılması ve tazminat hesabında gözönüne alınması gerekir.
Bu durumda mahkemece; Dairemiz’in yerleşik uygulamaları ile belirlenen ve yukarıda ifade olunan destek payları esas alınmak suretiyle, davacının talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı …Ş vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı …Ş vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …Ş.’ye geri verilmesine 17/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave A Reply