Sigorta Şirketlerinin Bölge Müdürlüklerinin Olduğu İller Yetkilidir.

  • Anasayfa
  • Genel
  • Sigorta Şirketlerinin Bölge Müdürlüklerinin Olduğu İller Yetkilidir.

YARGITAY
5. HUKUK DAIRESI
Esas Numarası: 2020/11544
Karar Numarası: 2021/1381
Karar Tarihi: 15.02.2021
Ttrafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine iliskin olarak açılan davada … 2.
Asliye Ticaret ile … … 5. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi
nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra
verilmis ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce
karsılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmis olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi
geregince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde
bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyusmazlıklarını
çözmek oldugundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler
incelendi, geregi düsünüldü:
K A R A R –
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine iliskindir.
… 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, HMK 16. Maddesi geregince zarar gören davacıların
ikametgahlarına göre … Mahkemeleri’nin, haksız fiilin gerçeklestigi yer itibariyle davada
…/… Mahkemelerinin, davalının muamele merkezi itibariyle davada … … Mahkemelerinin
yetkili oldugu, davaya konu sigorta poliçesini tanzim eden acentenin … Mahkemelerinin
yargı alanı içerisinde bulunmadıgı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/17-1092 Esas,
2018/463 Karar sayılı ilamında da belirtildigi üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununda davalı … sirketinin bölge müdürlügünün yetkili olduguna dair bir düzenleme
bulunmadıgı, kanunda bulunmayan bir düzenlemeyi yorum yoluyla genisletilip sigorta
sirketlerinin bölge müdürlüklerinin bulundugu yerin eldeki davada yetkili mahkeme olarak
kabul edilmeyecegi ve davacının yetkili olmayan … Ticaret Mahkemeleri nezdinde isbu
davayı açmakla seçimlik hakkın davalıya geçtigi gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmistir.
… … 5. Asliye Ticaret Mahkemesince ise, somut olayda kazanın …/…’da meydana geldigi,
davacının yerlesim yerinin …/… oldugu, yapılan arastırmada davalı … sirketinin … ilinde
bölge müdürlügünün oldugu dolayısı ile, davacının birden çok mahkemenin yetkili oldugu ve
kesin yetki kuralının bulunmadıgı bu davada, davayı davalının bölge müdürlügünün
bulundugu … ilinde açarak yetkili mahkemeyi seçmis oldugu, davanın … 2. Asliye Ticaret
Mahkemesinde görülmesi gerektigi gerekçesi ile karsı yetkisizlik kararı verilmistir.
6100 sayılı HMK’nın genel yetkiyi düzenleyen 6. maddesininin birinci fıkrasına göre; “Genel
yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kisinin davanın açıldıgı tarihteki yerlesim yeri
mahkemesidir.” Yine aynı Kanunun 16. maddesinde ise, “Haksız fiilden dogan davalarda,
haksız fiilin islendigi veya zararın meydana geldigi yahut gelme ihtimalinin bulundugu yer ya
da zarar görenin yerlesim yeri mahkemesi de yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Diger taraftan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 110. maddesi ile … Genel
Sartlarının C.7. maddesinde ise “Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluga iliskin
davalar, sigortacının merkez veya subesinin veya sigorta sözlesmesini yapan acentanın
bulundugu yer mahkemelerinden birinde açılabilecegi gibi, kazanın vuku buldugu yer
mahkemesinde de açılabilir.” ifadesine yer verilmistir.
Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı bu mahkemelerden
birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka sahiptir. Davacı, davasını bu genel ve özel
yetkili mahkemelerden hiçbirinde açmaz ve yetkisiz bir mahkemede açarsa, o zaman seçme
hakkı davalılara geçer.
Somut olayda, kaza … ili … ilçesinde meydana gelmis, davacının yerlesim yeri ise …/…’dur.
Ancak, yapılan arastırma ile davalı … sirketinin … ilinde bölge müdürlügünün oldugu
anlasılmıstır. Dolayısı ile, davacının birden çok mahkemenin yetkili oldugu ve kesin yetki
kuralının bulunmadıgı bu davada, davayı davalının bölge müdürlügünün bulundugu … ilinde
açarak yetkili mahkemeyi seçmis oldugu anlasıldıgına göre, davanın … 2. Asliye Ticaret
Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235
sayılı Kanunun 36/3. maddesi geregince; … 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERI
OLARAK BELIRLENMESINE, 15/02/2021 gününde oybirligiyle karar verildi.

kararı indir

Leave A Reply