çocuk geçici iş göremezlik tazminatı alır

İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2015/751, K. 2018/243, T. 15.3.2018
İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi
Esas No.: 2015/751
Karar No.: 2018/243
Karar tarihi: 15.03.2018
DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ : 28/07/2015
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ -İSTEM /
Davacı vekili dava dilekçesinde ve özetle;10/07/2013 tarihinde sürücü Mahmut Külahlı yönetimindeki … plakalı aracın Şanlıurfa balıklı köy yönünde seyri sırasında meydana gelen trafik kazasında kaldırımda duran davacıların çocuğu …’in ağır şekilde yaralandığı, bu yararlanma sonucunda vücut fonksiyonunu büyük oranda yitirdiği, kazaya karışanr davacı şirket tarafından düzenlenen ZMSS poliçesi ile teminat kapsamında alındığından zararı tazminle yükümlü olduğunu belirterek kalıcı iş gücü kaybı, ve geçici iş göremezlik zararı nedeniyle, şimdilik 100,00 TL tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.
SAVUNMA /
Davalı vekili cevap dilekçesinde ve özetle; poliçe içeriğini doğrulamış, araç sürücüsünün kusuru oranında ve limit kapsamında sorumlu olduklarını, davada 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, dava dışı bir aracın kusuru nedeniyle kazanın meydana geldiğini, geçici iş göremezlik zararının kendilerinden istenilmeyeceğini belirterek davanın haksızlığını savunmuştur.
KANITLAR VE GEREKÇE /
Dava; trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminatın ödetilmesi istemine ilişkindir.
Davalı vekili zamanışımı definde bulunmuş ise de; KTK nın 109/2. Maddesi ve TCK nın 66/e ve 85.maddeleri gereğince olayda 8 yıllık ceza zamanaşımı söz konusu olduğundan zamanaşımı definin reddine karar verilmiştir.
Davacıların nüfus aile kayıt örnekleri, davacıların müşterek çocuğu olan …’in yaralanma sonucu tedavi gördüğü, yerlerden tedavi belgeleri, olaya ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının … sayılı soruşturma evrakı, davalı … şirketince düzenlenen ve olay tarihinde geçerli bulunan poliçe örneği getirtilerek dosya içine alınmış, vücut fonksiyon kaybı ve iş göremezlik kaybının tespiti yönünden Adli Tıp Kurulu raporu düzenlenmiş ve maddi zarar hesabı yönünden Aktüerya uzmanı bilirkişiden rapor alınmıştır.
Adana Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen 08/05/2017 tarihli 3070 sayılı raporda; …’in yaralanması sonucunda meslekte kazanma gücünün kalıcı nitelikte %7.2 oranında azaldığı, olay tarihinde itibaren iyileşme süresinin 180 gün olduğu belirtilmiştir.
Aktüerya Uzmanı ve Adli Tıp Trafik Dairesi Uzmanı tarafından düzenlenen 25/10/2017 tarihli raporda; kazanın meydana gelmesinde davalı şirkete sigortalı araç sürücüsü … %100 oranında kusurlu olduğu, kusur ve maluliyet oranlarına göre; …’in sürekli iş göremezlikten kaynaklanan zararının 60.526,07 TL olduğu, geçici iş göremezlik zararı ise 478,55 TL olduğu ve toplam zarar tutarı olan 61.004,62 TL tazminatın poliçe limiti kapsamında kalmakla davalı … şirketi tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir.
Bilirkişi raporu gerekçesi itibarıyla yerinde görülerek hükme dayanak alınmıştır.
İddia, dosya içeriği deliller ve alınan bilirkişi raporuna göre; davacıların müşterek çocuğu olan …’in 10/07/2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında %7.2 oranında malul kalacak derecede yaralandığı, iyileşme süresinin olay tarihinden itibaren 180 gün sürdüğü, kazanın meydana gaelmesinde davalı … şirketine ZMMS sigorta poliçesi ile sigortalı olan … plakalı araç sürücüsü … %100 oranında ve tamamen kusurlu bulunduğu, yaya …’e yüklenebilecek bir kusurun olmadığı, kusur ve maluliyet oranlarına göre …’in 60.526,07 TL bedelinde sürekli iş göremezlik ile 478,55 TL tutarında geçici iş göremezlik zararının gerçekleştiği, toplam maddi zararı tutarı olan 61.004,62 TL nin poliçe teminat üst limiti olan 250.000,00 TL ni aşmadığından davalı … şirketi tarafından karşılanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak aşağıdaki biçimde hüküm kurulmuştur.
Davadan önce davalı … şirketine başvurda bulunulmadığı ve temerrüde düşürülmediği anlaşıldığından dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesi gerekmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
H Ü K Ü M /
Davanın KABÜLÜNE,
60.526,07 TL sürekli iş göremezlik tazminatı ile 478,55 TL geçici iş göremezlik tazminatı olmak üzere, toplam 61.004,62 TL maddi tazminatın, 28/07/2015 dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davacı yararına davalıdan tahsiline,
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesap olunan 4.167,22TL nispi karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline, peşin alınan harcın mahsubuna,
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 7.060,51 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 1.864,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
HMK 333.maddesi gereğince davacı tarafından yatırılan 1.800,00TL gider avansından geriye kalan 207,00 TL’nin hüküm kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Davalı tarafından yatırılan gider avansı olmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
Taraf vekilleri huzurunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri’nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıklandı.

Kararı indir

Leave A Reply