bir olayda birden fazla müterafik kusur durumu bulunsa dahi her bir müterafik kusur durumu için ayrı ayrı indirim yapılamayacağı

  • Anasayfa
  • Genel
  • bir olayda birden fazla müterafik kusur durumu bulunsa dahi her bir müterafik kusur durumu için ayrı ayrı indirim yapılamayacağı

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/7759
K. 2018/1350
T. 26.2.2018
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı sebeplerle davanın davalı … Sigorta A.Ş. yönünden reddine, davalı … yönünden kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, 12.05.2009 tarihinde, müvekkilinin annesi …’ın dava dışı motosiklet sürücüsünün tali, yine dava dışı araç sürücüsünün asli kusurları ile sebebiyet verdikleri trafik kazasında vefat ettiğini, her iki davalıya yapılan başvuru sonucu kısmi ödemelerde bulunulduğunu, ödemelerin gerçek tazminat bedelinin çok altında olduğunu, verilen ibranamenin geçersiz olduğunu belirterek, davalılar tarafından yapılan ödemenin mahsubu ile, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL maddi tazminatın davalıların kusurları oranında davacıya faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, 06.03.2014 tarihli dilekçeyle taleplerini … yönünden 2.321,69 TL ve …Sigorta A.Ş yönünden 26.503,91 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı … vekili, ödeme yapılarak ibraname alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur.Davalı … Sigorta A.Ş vekili, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, davalılardan …Sigorta A.Ş’ye karşı açılan davanın feragat sebebiyle reddine, davacının Güvence hesabına karşı açtığı davanın kabulüyle 2.321,69 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava, trafik kazası sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
1-)2918 Sayılı KTK’nun 111.maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına dair olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmaların yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebileceği, Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu hususun ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine dair bir irade açıklamasının da yeterli olduğu, Yasada belirtilen 2 yıllık sürenin, hak düşürücü süre olup mahkemece re’sen dikkate alınması gerektiği, somut olayda davalı … tarafından 02.01.2012 tarihinde davacıya 7.255,00 TL ödendiği, her ne kadar mahkeme kararında ibranamenin olmadığı belirtilmekte ise de, dosya kapsamında ibranamenin mevcut olduğu ve davacı adına vasisi olan dayısı tarafından imzalandığı, eldeki davanın 10.02.2012 tarihinde açıldığı, dolayısıyla hak düşürücü sürenin geçirilmediği, yapılan bilirkişi incelemesi sonucu ödeme tarihi itibariyle 1.493,54 TL eksik ödemenin tespit edildiği, ödenen meblağ gözetildiğinde davacı açısından ibranamenin makbuz hükmünde olduğunun kabul edilebileceğine göre, davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-) Davalı … vekili tarafından dava dışı motosiklet sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı iddia edilmekte olup, savcılık aşamasında ibraz edilen bilirkişi raporunda sürücünün alkollü olduğu, ceza yargılaması aşamasında ibraz edilen raporda ise; ehliyetnamesiz araç kullandığı belirtildiğinden, bir olayda birden fazla müterafik kusur durumu bulunsa dahi her bir müterafik kusur durumu için ayrı ayrı indirim yapılamayacağı gibi, Dairenin yerleşik uygulamasına göre B.K. 44. madde uyarınca müterafik kusur indirimi oranı %20’yi geçemeyeceği, müteveffa desteğin kask takmaması sebebiyle bilirkişi raporunda %10 kusur indirimi gözetilerek belirlenen maddi tazminatın hükme esas alındığı, müteveffanın yolcu olması sebebiyle kendisine kusur atfedilemeyeceği, ancak kask takmaması, alkollü ve ehliyetnamesiz sürücünün aracına binmesi nedenleriyle müterafik kusurlu sayılabileceği, bu halde de indirimin mahkemece en fazla %20 oranında yapılabileceği gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalı …’na iadesine 26/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir olayda birden fazla müterafik kusur durumu bulunsa dahi her bir müterafik kusur durumu için ayrı ayrı indirim yapılamayacağı

Leave A Reply