bakıcı gideri zararından %50 hakkaniyet indirimi yapılamaz

  • Anasayfa
  • Genel
  • bakıcı gideri zararından %50 hakkaniyet indirimi yapılamaz

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/10911
K. 2019/4041
T. 3.4.2019
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacılar vekilince de duruşma talep edilmiş olmakla duruşma için tayin edilen 03.04.2019 Çarşamba günü davacılar vekili Av. … ile davalı vekili Av. …geldiler. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, davalının maliki ve sürücüsü bulunduğu aracın, davacı …’ın kullanmakta olduğu motorsiklete çarpması sonucu davacının yaralandığını, davacı …’ın eşi olan diğer davacının yaralanması nedeniyle kendisine baktığını, bu süre içerisinde rapor aldığını ve işinden geri kaldığını ileri sürerek davacı …’ın uğradığı zarar nedeniyle 30.000,00 TL manevi, davacı … için 7.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacılar vekili, dava dilekçesinde müvekkillerinden …’ın davaya konu kaza nedeni ile eşi olan diğer davacının yaralanması sonucu kendisine baktığını, bu süre içerisinde rapor aldığını ve bu süre içerisinde çalıştığı kurumdan döner sermayeden alacağı gelirden yoksun kaldığını ayrıca davacı eşin geçici iş göremezlik süresi boyunca kendisine baktığı gerekçesiyle maddi tazminat talebinde bulunmuştur.
Davalı vekili; kazanın oluşumundaki tarafların kusur oranının incelenmesi gerektiğini, maddi tazminat isteminin dayanağı bulunmadığını ve manevi tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 1.633,27 TL bakıcı giderinin haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı …’a verilmesine, davacı … için 15.000,00 TL ve davacı … için 5.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine fazla istemlerin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm ve davacılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine vermek gerekmiştir.
2-)Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak, 6098 Sayılı B.K.’nun 56. maddesindeki (818 Sayılı BK’nun 47. Maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nın 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nasafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar için takdir olunan manevi tazminatın az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
3-)Hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda davacının bakıcı gideri zararı 3.266,55 TL olarak hesaplanmakla birlikte mahkemece bakıma muhtaç davacının aile birliği içinde kendisine baktırmada şayet evli ise eşinin 4221 Türk Medeni Kanunun 185. maddesinde öngörülen müzaharet (yardım) yükümünün bulunması ve yine başkasının yardımına muhtaç davacının herhalde gelirinden bakım için bir miktar ayırması gerekeğine ilişkin olgular göz önünde tutularak TBK’nun 51 ve 52. maddeleri uyarınca davacının tespit edilen bakıcı giderinin takdiren %50’sini isteyebileceği gerekçesiyle bu miktarın 1.633,27 TL olduğuna karar verilmiştir.
Mahkemece; davacının aile birliği içerisinde bakılacağı olgusu değerlendirilerek hakkaniyet indirimi yapılarak karar verilmiş ise de; aile bireylerine böyle bir yükümlülük yüklenemeyeceği gibi, dışarıdan bir bakıcı tutulmuş olsa idi ne kadar zararının olduğu gözetilerek hüküm verilmesi gerekmektedir.
Buna göre; olayda 6098 Sayılı TBK madde 52 (BK.’nun 43. maddesi) gereğince indirim şartları bulunmamasına göre, davacının gerçek zararından, varsayıma dayalı %50 indirim yapılarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm ve davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 2.037,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacılara verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 1.107,77 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 03/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/4273
K. 2019/7158
T. 10.6.2019
• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Mahkemece Davacılar İçin, Davaya Konu Kazada Ağır Bedensel Zarara Uğrayan ve Yargılama Sırasında Ölen Yakınlarının Bu Zararı Nedeniyle Talep Edilen Manevi Tazminat Yönünden Onun Mirasçısı Sıfatıyla Davaya Devam Ettikleri Dikkate Alınmak Suretiyle Manevi Tazminatın Ayrı Ayrı ve Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
• MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Davacıların Eşi Babasının Ölümü Nedeniyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacıyla Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Davacıların Ölene Olan Yakınlıkları Nedeniyle Duyacakları Elemin Derinliği Davacılar Yakınının Kazada % 96 Oranında Malul Kalacak Biçimde Yaralandıktan Yaklaşık 17 Ay Sonra Öldüğü de Dikkate Alındığında Oluşan Zararın Ağırlığı Hususları Gözönünde Tutularak Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nasafet Kuralları Çerçevesinde Daha Yüksek Manevi Tazminata Hükmedileceği )
• MALULİYET ( Davacının Kazada Oluşan Maluliyeti Nedeniyle Bakıma Muhtaç Hale Geldiği ve Bakıcı Gideri Yapılmak Zorunda Kalındığı İddia Edilerek Bu Zarar Yönünden de Tazminat İsteminde Bulunulduğu Mahkeme Tarafından Benimsenen Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Talep Hükme Bağlandığı/Mahkemece Davacının Kaza İle Ölüm Tarihi Arasındaki Sürenin Tamamı İçin ve Hesaplanacak Zarardan Herhangi Bir Hakkaniyet İndirimi Yapılmadan Bakıcı Giderinin Hesaplanması Hususunda Rapor Düzenleyen Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
2918/m.3,20/d
6100/m.297
6098/m.56
ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
1-Mahkemece; davacılar için, davaya konu kazada ağır bedensel zarara uğrayan ve yargılama sırasında ölen yakınlarının bu zararı nedeniyle, talep edilen manevi tazminat yönünden onun mirasçısı sıfatıyla davaya devam ettikleri dikkate alınmak suretiyle, manevi tazminatın ayrı ayrı ve denetime olanak sağlayacak biçimde belirlenip hüküm altına alınması gerekirken, HMK’nun 297/2. maddesine de aykırı olacak biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
2-Mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/ babasının ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacıların ölene olan yakınlıkları nedeniyle duyacakları elemin derinliği, davacılar yakınının kazada % 96 oranında malul kalacak ( felç ) biçimde yaralandıktan yaklaşık 17 ay sonra öldüğü de dikkate alındığında oluşan zararın ağırlığı hususları gözönünde tutularak; olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacılar için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan düşük miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir.
3-Asıl davada, davacının kazada oluşan maluliyeti nedeniyle bakıma muhtaç hale geldiği ve bakıcı gideri yapılmak zorunda kalındığı iddia edilerek bu zarar yönünden de tazminat isteminde bulunulmuş; mahkeme tarafından, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda talep hükme bağlanmıştır.
Mahkemece; davacının kaza ile ölüm tarihi arasındaki sürenin tamamı için ve hesaplanacak zarardan herhangi bir hakkaniyet indirimi yapılmadan bakıcı giderinin hesaplanması hususunda, rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle hüküm tesisi de doğru olmamıştır.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili ile davalı … vekili tarafından talep edilmiş, davacılar vekilince de duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 26.2.2019 Salı günü davalı … vekili Av. … ile davalı … vekili Av. … geldi. Davacılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalılar vekilleri dinlendikten sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Asıl davada, davacılar vekili; davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacı …’e çarpmasıyla oluşan kazada davacının ağır biçimde yaralandığını ve yatağa bağımlı hale geldiğini, maluliyet oranının % 96 olarak saptandığını, bakıma muhtaç hale geldiğini ve SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderlerinin bulunduğu, davacıda oluşan ağır cismani zarar nedeniyle tüm davacıların manevi zarara uğradıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 3.000,00 TL maddi ve toplam 80.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Birleşen 2013/9 Esas sayılı davada, davacılar vekili; davacıların eşi/ babası …’in asıl davaya konu kazadaki yaralanması nedeniyle öldüğünü, ölüm olayı nedeniyle davacıların destekten yoksun kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 13.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 15.05.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, asıl ve birleşen işbu davadaki maddi tazminat taleplerini 33.581,86 TL’ye yükseltmiştir.
Birleşen 2014/630 Esas sayılı davada, davacılar vekili; davacıların eşi/ babası …’in asıl davaya konu kazadaki yaralanması nedeniyle öldüğünü, ölüm olayı nedeniyle davacıların manevi zarara uğradıklarını belirterek toplam 110.000,00 TL. manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; asıl davanın kısmen kabulüyle 2.853,97 TL. sürekli işgücü kaybı tazminatı, 1.562,06 TL geçici işgöremezlik tazminatı, 2.097,65 TL bakıcı gideri ve 1.350,00 TL tedavi ve yol giderinden oluşan maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan birlikte tahsiline; davacı … için 4.000,00 + 2.000,00 TL ve diğer davacılar için 3.000,00 + 1.000,00’er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan birlikte tahsiline, fazla isteğin reddine; birleşen 2013/9 Esas sayılı davanın kısmen kabulüyle davacı … için 22.718,18 TL maddi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan birlikte tahsiline ve dava dışı Garanti Hesabı tarafından 22.07.2015’te davacıya ödenen 16.152,00 TL’nin bu miktardan mahsubuna, davacı …’nun maddi tazminat isteminin reddine; birleşen 2014/630 Esas sayılı davanın kısmen kabulüyle davacı … için 4.000,00 TL ve diğer davacılar için 1.000,00’er TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan birlikte tahsiline, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- )Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. ve 20/d maddeleri gereği, araç maliki olan davalı …’ın sorumluluğuna hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına; oluşa ve dosya kapsamına uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporundaki kusur oranlarının benimsenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına; 6111 Sayılı Kanun kapsamında kalmayan tedavi giderlerinin ve davacı …’in destekten yoksun kalma tazminatının uzman bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda usulünce hesaplanmış ve bu raporların hükme esas alınmış olmasına göre; davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazları ile davacılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- )Asıl davada davacı taraf, dava konusu kaza sonucu davacı …’in ağır bedensel zarara uğraması nedeniyle, hem davacı … için hem de …’in eşi ve çocukları olan diğer davacılar için bu nedenle manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarlarda manevi tazminata karar verilmiştir. Ne var ki, yargılama sürerken ölen …’in talep ettiği manevi tazminat ile davaya mirasçısı sıfatıyla devam eden diğer davacıların, …’in ağır bedensel zarara uğraması nedeniyle kendi adlarına ve …’in sonradan ölmesi nedeniyle onun mirasçısı sıfatıyla talep ettikleri manevi tazminat miktarları konusunda, denetime imkan verecek biçimde hüküm tesis edilmemiştir. Davacı … dışındaki diğer davacıların manevi tazminat istemlerinin iki ayrı sıfatlarına ( kendileri için ve …’in mirasçısı olma nedenine ) dayandığı dikkate alındığında, davacıların her bir sıfatları ve zararları için manevi tazminatın denetime olanak sağlayacak biçimde ayrı ayrı belirlenmeyişi nedeniyle, hükmün infazının ve denetiminin olanaksızlaştığı açıktır. Bu şekilde hüküm tesisi, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297/2. maddesine aykırıdır.
O halde mahkemece; davacılar … ve … için, davaya konu kazada ağır bedensel zarara uğrayan ve yargılama sırasında ölen yakınları …’in bu zararı nedeniyle, hem kendileri için hem de … tarafından talep edilen manevi tazminat yönünden onun mirasçısı sıfatıyla davaya devam ettikleri dikkate alınmak suretiyle, manevi tazminatın ayrı ayrı ve denetime olanak sağlayacak biçimde belirlenip hüküm altına alınması gerekirken, HMK’nun 297/2. maddesine de aykırı olacak biçimde, yazılı olduğu gibi hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
3- )Davacı taraf birleşen 2014/630 Esas sayılı davada, yakınlarının ölümü nedeniyle manevi tazminat isteminde de bulunmuş; mahkemece, hükümde belirtilen miktarda manevi tazminata hükmedilmiş ise de; bedeller somut olayın özelliklerine uygun olmamıştır.
Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi ( 6098 Sayılı TBK’nun 56. Md. ) hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 tarihli ve 7/7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/ babası olan …’in ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacıların ölene olan yakınlıkları nedeniyle duyacakları elemin derinliği, davacılar yakınının kazada % 96 oranında malul kalacak ( felç ) biçimde yaralandıktan yaklaşık 17 ay sonra öldüğü de dikkate alındığında oluşan zararın ağırlığı hususları gözönünde tutularak; olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacılar için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan düşük miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir.
4- )Asıl davada, davacı …’in kazada oluşan maluliyeti nedeniyle bakıma muhtaç hale geldiği ve bakıcı gideri yapılmak zorunda kalındığı iddia edilerek bu zarar yönünden de tazminat isteminde bulunulmuş; mahkeme tarafından, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda talep hükme bağlanmıştır.
Davacı …’in kazadaki yaralanması nedeniyle felç olduğu ve sunulan rapora göre %96 oranında malul kaldığı, bakıma muhtaç hale geldiği; kazadan sonraki 6 ay boyunca hastanede yattığı ve sonrasında ise 11 ay evde bakımı sağlandıktan sonra öldüğü dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Davacı … için bakıcı gideri zararının da hesaplandığı 21.04.2015 tarihli bilirkişi heyeti raporu incelendiğinde; davacının hastanede yattığı 6 aylık dönem için bu giderin hesaplanmadığı; ayrıca, hastaneden çıktığı tarih ile ölümünün gerçekleştiği tarih arasındaki 11 aylık dönem için hesaplanan bedelden de % 50 aile içi bakım gerekçesiyle hakkaniyet indirimi yapıldığı görülmektedir. Davacının felç boyutundaki ağır yaralanması sonucu hastanede yattığı dönem için, bakımı hastane görevlileri tarafından sağlanmış olsa dahi, bakım şartlarının ağırlığı nedeniyle davacı yakınlarının sürekli hastanede bulunmak zorunda kalmasının kaçınılmazlığı karşısında ilave giderlerin doğması olağandır. Bu nedenle de, davacının hastanede yattığı 6 aylık dönem için de bakıcı gideri hesaplanmalıdır. Yine, davalı … sürücüsünün kusuru ile gerçekleşen kaza ( haksız fiil ) nedeniyle zarara uğrayan davacının bu zararının giderilmesi gerektiği; zararın artmasında hiçbir müterafik kusuru bulunmayan ve dava konusu olay nedeniyle oluşan zarara katlanmak zorunda kalan davacının tazminat alacağından hakkaniyet düşüncesi ile indirim yapılamayacağı için, aile içi bakım düşüncesi ile bakıcı giderinden hakkaniyet indirimi yapılması, Dairemiz yerleşik uygulamaları ile makul kabul edilmemektedir. Bu itibarla, hesaplanan bakıcı giderinden aile içi bakım indirimi yapan rapor, bu yönden hatalıdır.
Açıklanan vakıalar karşısında mahkemece; davacı …’in kaza ile ölüm tarihi arasındaki sürenin tamamı için ve hesaplanacak zarardan herhangi bir hakkaniyet indirimi yapılmadan bakıcı giderinin hesaplanması hususunda, rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı biçimde hüküm tesisi de doğru olmamıştır.
5- )Bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davacı …’in maluliyeti nedenine dayanan manevi tazminata ilişkin davacı yan temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları ile davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; ( 2 ), ( 3 ) ve ( 4 ) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA; ( 5 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, anılan yöne ilişkin davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, duruşmada vekille temsil olunmayan davacılar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 3.037,30 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 10.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/18222
K. 2019/9513
T. 16.10.2019
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, 27.06.2013 günü … plakalı araç sürücüsünün karşıdan karşıya geçen yaya davacıya çarpması sonucu müvekkilinin yaralandığını belirterek Bakıcı gideri, geçici iş göremezlik, kalıcı işgöremezlik, tedavi gideri için 2.000,00 TL olan talebini 28.248,87 TL için ıslah etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüyle 28.428,87 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasında yaralanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
1-)Davacının ATK 3.İhtisas Kurulundan alınan 09.01.2015 tarihli raporu ile belirlenen 9 aylık tedavi süresinde %100 malül sayılacağı belirlendiğine göre bakıcı ücretinin hesaplanmasında kaza tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin brüt tutarının esas alınması gerektiği Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Davacının tazminat alacağından hakkaniyet düşüncesi ile indirim yapılamayacağı için, aile içi bakım düşüncesi ile bakıcı giderinden hakkaniyet indirimi yapılması, Dairemiz yerleşik uygulamaları ile makul kabul edilmemektedir.
Somut olayda, bakıcı gideri hesaplanırken davacının %70 kusur oranına karşılık indirim yapılmıştır. Bakıcı ücretinden ayrıca 1/3 hakkaniyet indirim yapıldığı görülmektedir. 6098 Sayılı TBK madde 55. hükmüne göre hakkaniyet indirimi yapılması ve buna göre düzenlenen bilirkişi raporunun hükme esas alınarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Yine bilirkişi raporunda bakıcı giderinin net asgari ücretten hesaplandığı anlaşılmıştır. Davacının bakıcı gideri talebi yönünden kaza tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücret tutarı (tamamı) üzerinden hesaplama yapılmak üzere bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de isabetli değildir.
2-)Davacı vekilinin tedavi giderlerine ilişkin dava dilekçesinde 500,00.-TL talepte bulunmuş, 23.03.2016 tarihli dilekçesinde alınan bilirkişi raporunun aleyhe olan kısımlarını kabul etmediğini yazılı olarak beyan etmiştir.
Hakim, HMK hükümlerine göre tarafların her bir talebi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermelidir.
Mahkemece davacının bakıcı gideri, geçici ile sürekli iş göremezlik talebi ile ilgili karar vermiş; ancak, tedavi giderlerine ilişkin ise değerlendirme yapılmamıştır.
Bu durumda mahkemece, davacının tedavi giderine yönelik talebi hakkında değerlendirme yapılarak olumlu-olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 16/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kararı İndir

Leave A Reply